O FENÓMENO DA COPIA NOS EXAMES (un caso ficticio pola súa irrealidade)


A simulación que aparece de seguido pretende ser un exemplo de traballo en grupo mal entendido: a copia nos exames.

O feito simulado é moito máis complexo que o modelo presentado.

powered by NetLogo

view/download model file: Examen.nlogo

CÓMO FUNCIONA ESTA SIMULACIÓN

Como podedes observar hai unha chea de botóns , deslizadores , selectores e unha ventá para gráficos, pero antes de detérmonos con cada un deles botemos unha ollada á parte do programa que non se pode ver nin controlar.

Partimos das seguintes suposicións:

Pasemos agora a describir o interface gráfico:

 

Os tres botóns que hai permiten xerar un novo exame borrando tanto os alumnos como o profesor e os seus valores, iniciar  a simulación creando alumnos e dándolle valor as variables aleatorias, así como creando e situando ao/á profesor/a.

O botón "paseo profe" da lugar ao comezo do exame, así como ao paseo do/a profesor/a pola clase.

Estos tres visores informan sobre o número de alumnos/as dispostos/as a copiar, os/as dispostos/as a "soplarlle" aos anteriores e o ruído que se xenera na clase co copieteo.

Dito ruído ven dado pola fórmula:

“[((Distancia_para_copiar - Proximidade) + ( Cantos_se_examinan / 75) + ( count Alumnado with [pregunto = 1 and auga = 0 and informacion_recibida < 11 and calificacion_prueba < 10] / Cantos_se_examinan ) * 50)]”

A variable "auga" actívase cando o profesor está cerca.

A función destes sete elementos é a seguinte:

Co deslizador "respecto" establecemos o respecto que o alumnado tenlle ao/á profesor/a (de 0 a 1). Co seguinte deslizador establecemos o nº de alumnos/as que se examinan, cun máximo de 100. A distancia para copiar indica o "alcance" dos cuchicheos entre alumnos/as, a proximidade establece a cercanía nos asentos. O índice de dificultade do exame e o nº de preguntas non necesitan ser clarexados.

Finalmente o selector "posibles estudantes para copiar" establece o nº de compañeiros dos que pode copiar cada alumno.

Nesta pantalla irá aparecendo graficamente a evolución das seguintes variables ao longo do exame:
  • A media da cualificación de todo o alumnado no exame.
  • O nivel de ruído da clase.
  • A media da cualificación do exame do alumnado que copia.
  •  A media da cualificación do exame do alumnado que se deixa copiar.
  • Cada vez que o profesor da un toque de atención polo barullo que están a montar.

AGORA PODEDES FACER PROBAS PARA IR ESTUDANDO CÓMO VARÍA O FENÓMENO CADA VEZ QUE SE MODIFICA UNHA OU VARIAS VARIABLES.

PROCEDEMENTO

;; Suxeitos que compoñen a mostra definido no slider da interface que van a realizar un exame

;; Lista de Axentes que participan no exame

breed[Alumnado Alumno]

breed [Profes Profe]

globals [numero_profe ruido_total]

breed [Variables Variable]

Variables-own [dificultad_prueba numero_alumnos nivel_ruido cualificacion_aproximada copiadores chamada_atencion]

Alumnado-own [preparacion inclinacion_copia amonestamento inclinacion_soplar peligro_profe auga cercania_profesor informacion_recibida informacion_aportada pregunto contesto respeto_al_profesor calificacion_prueba]

Profes-own [ expulsion tolerancia]

patches-own [sitios]

;; Creamos os lugares e os axentes

to Inicio

clear-all

;; Dispoñemos ao alumnado en filas

  ask patches with [pxcor mod Proximidade = 0 and

                    pycor mod Proximidade = 0]            

    [ set pcolor blue ]

  ask n-of Cantos_se_examinan (patches with [pcolor = blue])

  [

    sprout-Alumnado 1

  ]

set ruido_total 0

;;create-ordered-Alumnado Cantos_se_examinan

ask Alumnado

[

set preparacion random-normal 7 2

 set inclinacion_copia random-normal 5 2 - Respecto

 set inclinacion_soplar random-normal 5 2 - Respecto

 set cercania_profesor random-poisson 1

 set informacion_recibida 0

 set informacion_aportada 0

 set respeto_al_profesor Respecto

 set pregunto  0

 set contesto  0

 set peligro_profe 0

 set auga 0

 set amonestamento 0

 set calificacion_prueba (preparacion - Dificultade_Exame)

 ]

create-Variables 1

[set dificultad_prueba Dificultade_Exame

set numero_alumnos Cantos_se_examinan

set chamada_atencion 0

set nivel_ruido Cantos_se_examinan / count (patches with [pcolor = blue])

set cualificacion_aproximada mean [calificacion_prueba] of Alumnado]

show random-normal 5.5 2

show mean [calificacion_prueba] of Alumnado

ask Alumnado

[set shape "chico"

set color red

set size 1.5]

show count Alumnado

;; O profesor

ask patch 2 -13

[set pcolor green

 sprout-Profes 1 [set shape "person" set color blue set size 2 set label "profe"]]

 ask Profes

 [set numero_profe  who]

end

to go

ask Profes

  [

    ifelse [pcolor] of patch-ahead 2 = blue

      [ lt random-float 360 ]  

      [ fd 1 ]  

  ]

 mira_ao_profe

 disposicion

 ruido

copiar

grafica

 ;;ask Alumnado [set color red]

 tick

end

;; Os alumnos miran onde se atopa o profesor e actúan en consecuencia

to mira_ao_profe

ask Alumnado  [

if informacion_recibida = 1 [set color orange set size 1.25]

if informacion_recibida = 2 [set color brown set size 1.50]

if informacion_recibida = 3 [set color yellow set size 1.50]

if informacion_recibida = 4 [set color green set size 1.50]

if informacion_recibida = 5 [set color lime set size 1.50]

if informacion_recibida = 6 [set color turquoise set size 1.50]

if informacion_recibida = 7 [set color cyan set size 1.50]

if informacion_recibida = 8 [set color sky  set size 1.50]

if informacion_recibida = 9 [set color violet set size 1.50]

if informacion_recibida = 10 [set color magenta set size 1.50]

if informacion_recibida > 10 [set color pink set size 1.50]

set peligro_profe distance Profe numero_profe

]

end

;; Botamos unha ollada ao persoal que está disposto a copiar, é dicir a preguntar e respostar

;; para iso ten que estar en disposición de facelo e que o profe non estea cerca

to disposicion

ask Alumnado  [

;;if informacion_recibida = 11 [set size 2 set color white]

ifelse inclinacion_copia - cercania_profesor > 5.5 [set pregunto 1] [set pregunto 0]

ifelse inclinacion_soplar - cercania_profesor > 5.5 [set contesto 1] [set contesto 0]

ifelse peligro_profe < 5 [set auga 1] [set auga 0]

]

end

;; Alumnos na súa faena de copia, sempre e cando teñan intención de copiar e non estea  o profesor cerca.

;; Cada vez que copian increméntase a súa cualificación un cuarto da diferencia con respecto ao copiado. Cada vez que pode copiar sólo o fai do que teña nese momento

;; a cualificacion máis alta

 to copiar

  show count Alumnado with [pregunto = 1 and auga = 0 and informacion_recibida < 11 and calificacion_prueba < 10]

 ask Alumnado with [pregunto = 1 and auga = 0 and informacion_recibida < 11 and calificacion_prueba < 10]

   [let intercambio calificacion_prueba

   ask max-n-of Posibles_estudantes_para_copiar Alumnado in-radius Distancia_para_copiar [calificacion_prueba]

  [ifelse contesto = 1 and calificacion_prueba > intercambio [ set intercambio ((calificacion_prueba - intercambio)/ Preguntas ) set informacion_aportada informacion_aportada + 1  show intercambio ][ set intercambio 0]]

   ;;[ifelse calificacion_prueba > intercambio [ set intercambio ((calificacion_prueba - intercambio)/ 4 ) set informacion_aportada informacion_aportada + 1][ set intercambio 0]]

 set calificacion_prueba calificacion_prueba + intercambio

 if intercambio > 0 [set informacion_recibida informacion_recibida + 1]

]

 end

to eliminar

ask turtles

[die]

end

;; Establecemos o nivel de ruído que vai soportar o profe antes de chamar a atención.

 to ruido

ask Variables

[set nivel_ruido 1 / (1 + 10 * 2 ^ ( - ((Distancia_para_copiar - Proximidade) + ( Cantos_se_examinan / 75) + ( count Alumnado with [pregunto = 1 and auga = 0 and informacion_recibida < 11 and calificacion_prueba < 10] / Cantos_se_examinan ) * 50)))

 set ruido_total  ((Distancia_para_copiar - Proximidade) + ( Cantos_se_examinan / 75) + ( count Alumnado with [pregunto = 1 and auga = 0 and informacion_recibida < 11 and calificacion_prueba < 10] / Cantos_se_examinan ) * 50)

if nivel_ruido > 0.997 [

   set chamada_atencion chamada_atencion + 1 ask Alumnado with [pregunto = 1 and auga = 0 and informacion_recibida < 11 and calificacion_prueba < 10 ]

[ set inclinacion_copia inclinacion_copia - 0.25 set inclinacion_soplar inclinacion_soplar - 0.25 set pregunto 0 set contesto 0]]]

end

;; Vemos a través de gráficos a evolución da copia e do ruido

to grafica

 set-current-plot  "Evolucion do Exame"

 set-current-plot-pen "Cualificacions"

 plot mean [calificacion_prueba] of Alumnado

 set-current-plot-pen "Ruido"

 plot ruido_total

 set-current-plot-pen "Copian"

 plot mean [calificacion_prueba] of Alumnado with [pregunto = 1]

  set-current-plot-pen "Soplan"

 plot mean [calificacion_prueba] of Alumnado with [contesto = 1]

 set-current-plot-pen "¡calade!"

 plot max [chamada_atencion] of Variables

end